Tjenester til NAV

PitStop-modellen

Illustrasjonen viser hvordan PitStop sørger for systematisk arbeid med ungdommen, for NAV, inndelt i faser:

Dette gjør vi for NAV

Lavterskeltjenester som supplerer NAV sine tiltak for unge i utenforskap

Ungdommene rekrutteres fra NAV, kommune, fylkeskommune og pårørende. Felles for alle faser er høy voksentetthet og individuell oppfølging.

Tiltakene i tiltakstrappen tilbys enten enkeltvis eller samlet i et 6-12 måneders livsmestringsprogram (Klar-ferdig-gå). Noen ungdommer har behov for å delta i hele programmet mens andre trenger kun å delta på enkelte trinn før de er klar til å stå på egne ben.

Brobygger

Et oppsøkende samtale- og aktivitetstiltak som hjelper isolerte ungdommer ut av ensomhet og passivitet.

Hangout

Et ukentlig treffsted på kveldstid som motvirker isolasjon og ensomhet blant utsatt ungdom. Treffstedet fungerer også som inngangsport til PitStop sine hjelpetilbud på dagtid.

Restart

Et 3 måneders avklarings- og aktiviseringstiltak, der unge i utenforskap motiveres for en ny start og der funksjonsevne og ønsker for veien videre avklares.

Klar-Ferdig-Gå

Et 6 måneders kvalifiseringstiltak som kvalifiserer unge i utenforskap for skole og arbeid.

Spisevenn

Et arbeidstreningstiltak der sårbare unge får arbeidstrening ved å arrangere ukentlige måltidsfellesskap for sårbare eldre.

Eldrevenn

Et arbeidstreningstiltak der sårbare unge får arbeidstrening ved å aktivere eldre som besøksvenner, turvenner og praktiske hjelpere.

Mer utfyllende info om våre tiltak:

Restart

 • Hensikt

Lede unge i utenforskap fra passivitet til aktivitet

 • Metode

Mestringsaktiviteter blir brukt som metode for å gi unge i utenforskap en ny start

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Motivasjon, mening, mestring

Åpen dør

 • Hensikt

Kartlegge, veilede og støtte utsatt ungdom i møte med livet, skole og arbeid

 • Metode

Anerkjente kartleggingsverktøy og samtaleverktøy brukes som metode, bla JTI, DISK og MI

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Identitetsavklaring, visjonsbygging og styrkebasert mentoring

Robust

 • Hensikt

Ruste utsatt ungdom for livet slik at de står mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt

 • Metode

Pedagogiske læringsverktøy og evidensbaserte læringskonsepter blir brukt i undervisningen, feks Hverdagsglede, Tankeviruskonseptet og Hjelpehånden fra Psykologisk førstehjelpsskrin

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Mental trening, emosjonell trening, og relasjonell trening

Springbrett

 • Hensikt

Styrke utsatte unges mulighet for innpass i ordinært arbeidsliv

 • Metode

Supported employment(SE) brukes som metode for å hjelpe unge med komplekse og sammensatte bistandsbehov ut i arbeidslivet. Gjennom interne treningsarenaer med tett voksenkontakt, får unge øve seg på en rekke arbeidsforberedende områder før de hjelpes inn i ordinært lønnet arbeid

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Selvbestemmelse, fleksibilitet og skreddersøm

Kompetent

 • Hensikt

Styrke utsatte elevers mulighet til å fullføre videregående skole

 • Metode

Alternativ læring via lærekandidatordningen brukes som metode, der utsatte elever med sammensatte og komplekse bistandsbehov gis mulighet til å ta deler av et fagbrev som fører til et kompetansebevis innenfor ønsket fagområde

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende fagområder: Kokkefag, salgs-fag og helsearbeiderfaget

Los

 • Hensikt

Lede unge i utenforskap inn på rett spor i hjelpeapparatet og i ønsket retning mot skole og arbeid

 • Metode

Samskaping brukes som metode der man legger til rette for tett samhandling med alle aktuelle instanser rundt den enkelte ungdom

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Tverrsektorielt- og oppsøkende arbeid

Mange synes det kan være både vanskelig og utrygt å møte eldre eller syke mennesker.

Hva skal jeg si og hva skal jeg gjøre?

I disse tiltakskortene gir vi råd og veiledning i forhold til en del konkrete situasjoner du kan komme oppi.

For mer informasjon om tjenestene vi tilbyr det offentlige