Tjenester til kommunen

PitStop-modellen

Illustrasjonen viser hvordan PitStop sørger for systematisk arbeid med ungdommen, for din kommune, inndelt i faser:

Dette gjør vi for din kommune

Lavterskel-tjenester som supplerer kommunens innsats for unge i utenforskap

Ungdommene rekrutteres fra NAV, kommune, fylkeskommune og pårørende. Felles for alle faser er høy voksentetthet og individuell oppfølging.

De 5 aktuelle tiltakene i tiltakstrappen tilbys enten enkeltvis eller samlet i et 6-12 måneders livsmestringsprogram (Klar-ferdig-gå). Noen ungdommer har behov for å delta i hele programmet mens andre trenger kun å delta på enkelte trinn før de er klar til å stå på egne ben.

Brobygger

Et 12 måneders mentorprogram der utsatte elever i 10 klasse blir styrket i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Hangout

Et ukentlig treffsted på kveldstid som har til hensikt å motvirke isolasjon og ensomhet blant utsatt ungdom. Treffstedet fungerer også som inngangsport til PitStop sine hjelpetilbud på dagtid.

Restart

Et 3 måneders avklarings- og aktiviseringstiltak, der unge i utenforskap motiveres for en ny start og der funksjonsevne og ønsker for veien videre avklares gjennom lystbetonte aktiviteter.

Åpen dør

Et samtaletilbud med fokus på livsmestring, skolemestring og jobbmestring. Samtaleoppfølgingen foregår både individuelt og i grupper.

Robust

Korte kompetansehevende og skreddersydde kurs med fokus på livsmestring, skolemestring og jobbmestring for utsatte elever, lærerkandidater, læringer og unge rammet av utenforskap

Los

En Los-funksjon der utsatt ungdom får hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet og får støtte til å finne veien videre inn mot skole og arbeid.

Mer utfyllende info om våre tiltak:

Brobygger

 • Hensikt:

Styrke utsatte elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole

 • Metode

Utsatte elever får tildelt en mentor som følger dem ukentlig det siste halve året ved ungdomsskolen og det første halve året ved videregående skole, hvor relasjonsarbeid brukes som metode

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Samtale, aktivitet, tilgjengelighet

HangOut

 • Hensikt

Motvirke ensomhet og isolasjon blant utsatt ungdom

 • Metode

Det sosiale fellesskapet blir brukt som metode for å skape relasjoner og nettverk

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Motivasjon, måltidsfellesskap, lystbetonte aktiviteter

Restart

 • Hensikt

Lede unge i utenforskap fra passivitet til aktivitet

 • Metode

Mestringsaktiviteter blir brukt som metode for å gi unge i utenforskap en ny start

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Motivasjon, mening, mestring

Åpen dør

 • Hensikt

Kartlegge, veilede og støtte utsatt ungdom i møte med livet, skole og arbeid

 • Metode

Anerkjente kartleggingsverktøy og samtaleverktøy brukes som metode, bla JTI, DISK og MI

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Identitetsavklaring, visjonsbygging og styrkebasert mentoring

Robust

 • Hensikt

Ruste utsatt ungdom for livet slik at de står mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt

 • Metode

Pedagogiske læringsverktøy og evidensbaserte læringskonsepter blir brukt i undervisningen, feks Hverdagsglede, Tankeviruskonseptet og Hjelpehånden fra Psykologisk førstehjelpsskrin

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Mental trening, emosjonell trening, og relasjonell trening

Los

 • Hensikt

Lede unge i utenforskap inn på rett spor i hjelpeapparatet og i ønsket retning mot skole og arbeid

 • Metode

Samskaping brukes som metode der man legger til rette for tett samhandling med alle aktuelle instanser rundt den enkelte ungdom

 • Grunnpilarer

Tiltaket baseres på følgende grunnpilarer: Tverrsektorielt- og oppsøkende arbeid

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

For mer informasjon om tjenestene vi tilbyr det offentlige

Bilder og video

Se bilder og video fra våre folk, aktiviteter og annet materiale vi har laget.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?